';

آرمیس سفر سفری متفاوت

';

آرمیس سفر سفری با امنیت

تور خارجی - تور گرجستان -

تور گرجستان تفلیس 3 شب

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 01 نام تور تور گرجستان تفلیس 3 شب تعداد شب 3 مقصد نهایی تفلیس ایرلاین تابان وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2019/12/01 شمسی : 1398/09/10
گالری
تور تفلیس
هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نوزاد 2-0
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
LIKE(تفلیس)هتل LIKE
1,790,000
1,640,000
 
1,540,000
1,650,000
Batoni (تفلیس)هتل Batoni
1,800,000
1,640,000
 
1,540,000
1,670,000
Baratashvili(تفلیس)هتل Baratashvili
1,900,000
1,690,000
 
1,540,000
1,690,000
ellegance(تفلیس)هتل ellegance
1,950,000
1,740,000
 
1,540,000
1,760,000
Satori(تفلیس)هتل Satori
1,950,000
1,740,000
 
1,540,000
1,680,000
royal lux(تفلیس)هتل royal lux
2,066,000
1,780,000
 
1,540,000
1,790,000
guru(تفلیس)هتل guru
2,190,000
1,860,000
 
1,540,000
1,840,000
PRIMAVERA(تفلیس)هتل PRIMAVERA
2,570,000
2,030,000
 
1,540,000
1,900,000
Ks(تفلیس)هتل Ks
2,680,000
2,100,000
 
1,540,000
1,860,000
Sport time(تفلیس)هتل Sport time
2,780,000
2,140,000
 
1,540,000
2,080,000
vedzisi(تفلیس)هتل vedzisi (BB)
2,680,000
2,180,000
 
1,540,000
1,860,000
colombi(تفلیس)هتل colombi (BB)
2,940,000
2,220,000
 
1,540,000
1,890,000
Dolabauri(تفلیس)هتل Dolabauri
3,220,000
2,350,000
 
1,540,000
1,820,000
Ameri(تفلیس)هتل Ameri
3,870,000
2,680,000
 
1,540,000
2,260,000
Radius(تفلیس)هتل Radius
4,050,000
2,890,000
 
1,540,000
2,290,000
Aqua liberty(تفلیس)هتل Aqua liberty
4,230,000
3,040,000
 
1,540,000
2,980,000
preference(تفلیس)هتل preference (BB)
4,870,000
3,180,000
 
1,540,000
3,090,000
holiday inn(تفلیس)هتل holiday inn
5,420,000
3,470,000
 
1,540,000
2,900,000
Wyndham(تفلیس)هتل Wyndham
7,430,000
4,480,000
 
1,540,000
4,240,000
Radisson(تفلیس)هتل Radisson
7,790,000
4,550,000
 
1,540,000
4,270,000
هتل قیمت به تومان

LIKE(تفلیس)هتل LIKE

یک تخته 1,790,000
دو تخته 1,640,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 1,540,000
کودک 12-6 1,650,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Batoni (تفلیس)هتل Batoni

یک تخته 1,800,000
دو تخته 1,640,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 1,540,000
کودک 12-6 1,670,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Baratashvili(تفلیس)هتل Baratashvili

یک تخته 1,900,000
دو تخته 1,690,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 1,540,000
کودک 12-6 1,690,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ellegance(تفلیس)هتل ellegance

یک تخته 1,950,000
دو تخته 1,740,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 1,540,000
کودک 12-6 1,760,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Satori(تفلیس)هتل Satori

یک تخته 1,950,000
دو تخته 1,740,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 1,540,000
کودک 12-6 1,680,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

royal lux(تفلیس)هتل royal lux

یک تخته 2,066,000
دو تخته 1,780,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 1,540,000
کودک 12-6 1,790,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

guru(تفلیس)هتل guru

یک تخته 2,190,000
دو تخته 1,860,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 1,540,000
کودک 12-6 1,840,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

PRIMAVERA(تفلیس)هتل PRIMAVERA

یک تخته 2,570,000
دو تخته 2,030,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 1,540,000
کودک 12-6 1,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Ks(تفلیس)هتل Ks

یک تخته 2,680,000
دو تخته 2,100,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 1,540,000
کودک 12-6 1,860,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Sport time(تفلیس)هتل Sport time

یک تخته 2,780,000
دو تخته 2,140,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 1,540,000
کودک 12-6 2,080,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

vedzisi(تفلیس)هتل vedzisi (BB)

یک تخته 2,680,000
دو تخته 2,180,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 1,540,000
کودک 12-6 1,860,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

colombi(تفلیس)هتل colombi (BB)

یک تخته 2,940,000
دو تخته 2,220,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 1,540,000
کودک 12-6 1,890,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Dolabauri(تفلیس)هتل Dolabauri

یک تخته 3,220,000
دو تخته 2,350,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 1,540,000
کودک 12-6 1,820,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Ameri(تفلیس)هتل Ameri

یک تخته 3,870,000
دو تخته 2,680,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 1,540,000
کودک 12-6 2,260,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Radius(تفلیس)هتل Radius

یک تخته 4,050,000
دو تخته 2,890,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 1,540,000
کودک 12-6 2,290,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Aqua liberty(تفلیس)هتل Aqua liberty

یک تخته 4,230,000
دو تخته 3,040,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 1,540,000
کودک 12-6 2,980,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

preference(تفلیس)هتل preference (BB)

یک تخته 4,870,000
دو تخته 3,180,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 1,540,000
کودک 12-6 3,090,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

holiday inn(تفلیس)هتل holiday inn

یک تخته 5,420,000
دو تخته 3,470,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 1,540,000
کودک 12-6 2,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Wyndham(تفلیس)هتل Wyndham

یک تخته 7,430,000
دو تخته 4,480,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 1,540,000
کودک 12-6 4,240,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Radisson(تفلیس)هتل Radisson

یک تخته 7,790,000
دو تخته 4,550,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 1,540,000
کودک 12-6 4,270,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر ترانسفر فرودگاهی--بلیط رفت و برگشت--لیدر فارسی زبان--بیمه مسافرتی--
توضیحات

1- نرخ کودک 2 سال 350.000تومان میباشد.

2- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

3_ پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد میباشد.

4- 50 درصد مبلغ هنگام رزرو الزامی است.

5_ هزینه بیمه بالای 60 سال به عهده مسافر است.

 

 

 

درخواست رزرو