پرینت جزئیات
اطلاعات تور
نوع تور تفریحی کد تور 01 نام تور تور بالی ویژه نوروز تعداد شب 7 مقصد نهایی ایرلاین ماهان وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2020/04/19 شمسی : 1399/01/31
هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نوزاد 2-0
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
Bakung Beach Resort()هتل Bakung Beach Resort (BB)
14,940,000
13,420,000
 
11,060,000
 
Neo - Kuta Jelantik()هتل Neo - Kuta Jelantik
15,470,000
13,690,000
 
11,260,000
 
WHITE ROSE()هتل WHITE ROSE
16,660,000
14,280,000
 
11,200,000
12,780,000
VASANTI()هتل VASANTI
17,710,000
14,810,000
 
11,130,000
 
BALI RANI()هتل BALI RANI
17,840,000
14,870,000
 
11,130,000
13,310,000
KUTA PARADISO()هتل KUTA PARADISO
19,030,000
15,470,000
 
11,200,000
13,700,000
The Patra()هتل The Patra
19,560,000
15,730,000
 
11,720,000
 
The Tanjung Benoa Beach Resort()هتل The Tanjung Benoa Beach Resort
19,960,000
16,060,000
 
11,720,000
12,380,000
GRAND MIRAGE()هتل GRAND MIRAGE
21,280,000
16,660,000
 
11,720,000
13,180,000
DISCOVERY KARTIKA()هتل DISCOVERY KARTIKA (BB)
21,540,000
16,790,000
 
11,720,000
14,230,000
Bali Dynasty Resort()هتل Bali Dynasty Resort
21,740,000
16,850,000
 
11,590,000
12,910,000
Ayodya Resort()هتل Ayodya Resort (BB)
21,940,000
16,920,000
 
11,720,000
14,230,000
Nikko Bali Benoa Beach()هتل Nikko Bali Benoa Beach
22,200,000
17,050,000
 
11,860,000
13,970,000
The Anvaya()هتل The Anvaya
20,750,000
17,320,000
 
11,330,000
 
INAYA Bali()هتل INAYA Bali
23,260,000
17,580,000
 
11,990,000
14,960,000
Melia bali()هتل Melia bali
23,520,000
17,710,000
 
11,860,000
15,550,000
GRAND HYATT BALI()هتل GRAND HYATT BALI (BB)
24,580,000
18,310,000
 
11,660,000
15,290,000
HILTON()هتل HILTON
25,500,000
18,700,000
 
11,790,000
17,200,000
The westin()هتل The westin
25,760,000
18,830,000
 
12,580,000
15,350,000
Padma Resort Legian()هتل Padma Resort Legian
26,420,000
19,160,000
 
11,920,000
13,700,000
SOFITEL()هتل SOFITEL
26,890,000
19,430,000
 
11,790,000
15,950,000
SHERATON()هتل SHERATON
27,150,000
19,560,000
 
11,860,000
15,950,000
HILTON()هتل HILTON
27,740,000
19,820,000
 
11,920,000
15,950,000
The Laguna()هتل The Laguna (BB)
30,230,000
21,060,000
 
12,250,000
17,070,000
هتل قیمت به تومان

Bakung Beach Resort()هتل Bakung Beach Resort (BB)

یک تخته 14,940,000
دو تخته 13,420,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 11,060,000
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Neo - Kuta Jelantik()هتل Neo - Kuta Jelantik

یک تخته 15,470,000
دو تخته 13,690,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 11,260,000
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

WHITE ROSE()هتل WHITE ROSE

یک تخته 16,660,000
دو تخته 14,280,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 11,200,000
کودک 12-6 12,780,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

VASANTI()هتل VASANTI

یک تخته 17,710,000
دو تخته 14,810,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 11,130,000
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

BALI RANI()هتل BALI RANI

یک تخته 17,840,000
دو تخته 14,870,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 11,130,000
کودک 12-6 13,310,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

KUTA PARADISO()هتل KUTA PARADISO

یک تخته 19,030,000
دو تخته 15,470,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 11,200,000
کودک 12-6 13,700,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

The Patra()هتل The Patra

یک تخته 19,560,000
دو تخته 15,730,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 11,720,000
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

The Tanjung Benoa Beach Resort()هتل The Tanjung Benoa Beach Resort

یک تخته 19,960,000
دو تخته 16,060,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 11,720,000
کودک 12-6 12,380,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GRAND MIRAGE()هتل GRAND MIRAGE

یک تخته 21,280,000
دو تخته 16,660,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 11,720,000
کودک 12-6 13,180,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

DISCOVERY KARTIKA()هتل DISCOVERY KARTIKA (BB)

یک تخته 21,540,000
دو تخته 16,790,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 11,720,000
کودک 12-6 14,230,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Bali Dynasty Resort()هتل Bali Dynasty Resort

یک تخته 21,740,000
دو تخته 16,850,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 11,590,000
کودک 12-6 12,910,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Ayodya Resort()هتل Ayodya Resort (BB)

یک تخته 21,940,000
دو تخته 16,920,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 11,720,000
کودک 12-6 14,230,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Nikko Bali Benoa Beach()هتل Nikko Bali Benoa Beach

یک تخته 22,200,000
دو تخته 17,050,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 11,860,000
کودک 12-6 13,970,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

The Anvaya()هتل The Anvaya

یک تخته 20,750,000
دو تخته 17,320,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 11,330,000
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

INAYA Bali()هتل INAYA Bali

یک تخته 23,260,000
دو تخته 17,580,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 11,990,000
کودک 12-6 14,960,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Melia bali()هتل Melia bali

یک تخته 23,520,000
دو تخته 17,710,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 11,860,000
کودک 12-6 15,550,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GRAND HYATT BALI()هتل GRAND HYATT BALI (BB)

یک تخته 24,580,000
دو تخته 18,310,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 11,660,000
کودک 12-6 15,290,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

HILTON()هتل HILTON

یک تخته 25,500,000
دو تخته 18,700,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 11,790,000
کودک 12-6 17,200,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

The westin()هتل The westin

یک تخته 25,760,000
دو تخته 18,830,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 12,580,000
کودک 12-6 15,350,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Padma Resort Legian()هتل Padma Resort Legian

یک تخته 26,420,000
دو تخته 19,160,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 11,920,000
کودک 12-6 13,700,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SOFITEL()هتل SOFITEL

یک تخته 26,890,000
دو تخته 19,430,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 11,790,000
کودک 12-6 15,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SHERATON()هتل SHERATON

یک تخته 27,150,000
دو تخته 19,560,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 11,860,000
کودک 12-6 15,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

HILTON()هتل HILTON

یک تخته 27,740,000
دو تخته 19,820,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 11,920,000
کودک 12-6 15,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

The Laguna()هتل The Laguna (BB)

یک تخته 30,230,000
دو تخته 21,060,000
نوزاد 2-0 -
کودک 6-2 12,250,000
کودک 12-6 17,070,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر هفت شب اقامت ، پرواز بين شهری ، راهنمای تور , ويزا, ترانسفر فرودگاهی , بيمه , 30 کيلو بار
توضیحات

 

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر یا آژانس ثبت نام کننده می باشد.

پرواز و هتل بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد.

نرخ کودک زیر 2  3،000،000 تومان می باشد.

مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار.

۶ شب بالی ۱ شب کوالالامپور